Comsel Newsroom


Press releases, articles and other content

Vasa Elektriska Ab köper in sig i Vasa teknologiföretaget Comsel System Ab

February 24, 2021 - Comsel System

Idag offentliggjordes att Vasa Elektriska Ab köper in sig i det vasabaserade teknologiföretaget Comsel System Ab. Comsel System utvecklar smarta mätinsamlingssystem för el, fjärrvärme, vatten och gas. Företaget har speciellt fokuserat på system där stora datamängder kostnadseffektivt kan hanteras med hög kvalitet och säkerhet. Med tillgång till rätt typ av information kan energioptimeringar nås och miljöpåfrestningar minskas. Detta är något...

Vaasan Sähkö Oy osti osan vaasalaisesta teknologiayhtiöstä Comsel System Oy:stä

February 24, 2021 - Comsel System

Tänään ilmoitamme että Vaasan Sähkö Oy ostaa vaasalaisen teknologiayhtiön Comsel System Oy:n osakkeita. Comsel System kehittää älykkäitä energiamittausjärjestelmiä sähkön, kaukolämmön, veden ja kaasun mittaukseen. Yhtiön painopiste on erityisesti järjestelmissä, jotka käsittelevät suuria datamääriä kustannustehokkaasti ylläpitäen hyvää laatua sekä turvallisuutta. Oikeilla tiedoilla voidaan toteuttaa energiaoptimointeja ja pienentää hiilijalanjälkeä. Tämä tulee olemaan yhä tärkeämpää koko maailmaa ajatellen kun uusiutuvan energian käyttö tulee...

Comsel System and Sinfra in frame agreement

October 7, 2020 - Comsel System

Comsel System and Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening) have entered a frame agreement regarding electricity meters including related products and services. With the agreement, Comsel System is one of the selected suppliers that will deliver electricity meters and solutions for smart energy metering to members of Sinfra. With this frame agreement, Swedish Energy companies can make call-off orders...

Comsel System och Sinfra sluter ramavtal

October 7, 2020 - Comsel System

Comsel System och Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening) har slutit ramavtal kring leverans av Elmätare kategori 1-2 med tillhörande produkter och tjänster. Comsel System är en av de utvalda leverantörerna som genom ramavtalet har möjlighet att leverera elmätare samt lösningar för smart energimätning till Sinfras medlemmar. Svenska energibolag kan via ramavtalet avropa leveranser med mätinsamlingsutrustning samt mätvärdesinsamlingstjänst för...

Comsel System ja Sinfra solmivat puitesopimuksen

October 7, 2020 - Comsel System

Comsel System Oy ja ruotsalainen Sinfra (Svensk Inköpscental för Infrastruktur Ekonomisk förening) ovat solmineet puitesopimuksen sähkömittareiden toimituksesta, sisältäen näihin liittyvät tuotteet ja palvelut. Comsel System on yksi valituista toimittajista joka sopimuksen kautta toimittaa sähkömittareita ja älykkään energiamittauksen ratkaisuja Sinfran jäsenille. Puitesopimuksen kautta ruotsalaiset energiayhtiöt voivat helposti tilata energiamittauslaitteita ja -palveluita. Energiamittauslaitteet ovat tässä tapauksessa sähkömittareiden lisäksi Comsel Systemin älykkäät kommunikointimodulit,...

Finnish District Heating company Närpes Fjärrvärme chooses overall solution from Comsel System

December 18, 2019 - Comsel System

District heating is an environmentally friendly, climate smart and energy efficient way of heating. For producing the heat, fuels such as waste wood and other biofuels are used. In houses with district heating, the heated water comes in well isolated pipes to the heat exchangers in the house, ensuring there’s enough heat for heating and warm water available from the...

Närpes Fjärrvärme väljer helhetslösning från Comsel System

December 18, 2019 - Comsel System

Fjärrvärme är en miljövänlig, klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. I produktionen används exempelvis träavfall och annat biobränsle. Till de byggnader som värms med fjärrvärme kommer det heta vattnet i välisolerade rör till husets värmeväxlare, som ser till att elementen blir varma och att det finns varmvatten i kranen. Fjärrvärme är tryggt, bekvämt och har hög leveranssäkerhet. I staden Närpes har behovet...

Närpiön kaukolämpö digitalisoi ja valitsee Comsel Systemin kokonaisratkaisun

December 18, 2019 - Comsel System

Kaukolämpö on ympäristöystävällinen ja energiatehokas lämmitystapa. Tuotantoon käytetään esimerkiksi puujätettä ja muuta biopolttoainetta. Rakennuksiin joissa on kaukolämpö, kuuma vesi tulee eristetyissä putkissa talon kaukolämpökeskukseen, joka takaa sen että lämpöpatterit lämpenevät ja hanasta tulee lämmintä vettä. Kaukolämpö on turvallinen ja mukava vaihtoehto ja sillä on korkea toimitusvarmuus. Närpiön kaupungissa kaukolämmön tarve on lisääntynyt. Tämä on nostanut tarvetta tarkemmalle ja paremmalle mittaustiedolle...

Water Utility company Närpes Vatten is digitalizing with an overall solution from Comsel System

December 17, 2019 - Comsel System

A typical Finnish person uses on average 57 000 liters of drinking water per year, which equals to 155 liters per person and day. Historically we’ve had water in abundance, and water has been consumed without any further reflection. Groundwater levels getting lower, and periodical water shortages as of late, are setting increased emphasis on the need to optimize water...

Närpes Vatten digitaliserar med helhetslösning från Comsel System

December 17, 2019 - Comsel System

En finländare använder i genomsnitt 57 000 liter rent dricksvatten per år, vilket motsvarar 155 liter per person och dag. Vi har haft ett överflöd av vatten och många gånger sker vattenanvändningen utan större eftertanke. Den senaste tidens sjunkande grundvattennivåer och periodvis vattenbrist har lyft behovet att optimera vattenförsörjningen samt öka medvetenheten hos vattenanvändarna. Närpes Vatten är en föregångare i...

Närpiön Vesi digitalisoi käyttäen Comsel Systemin kokonaisratkaisua

December 17, 2019 - Comsel System

Suomalainen käyttää keskimäärin 57 000 litraa puhdasta juomavettä vuosittain, tämä vastaa noin 155 litraa vettä päivässä yhtä henkilöä kohden. Meillä on perinteisesti ollut runsaasti vettä, ja monesti vettä käytetään ilman suurempaa ajatusta. Viime aikojen laskevat pohjavesitasot ja kausittainen vedenpuute ovat tuoneet vedenkäytön tarkemman tiedostamisen sekä optimoinnin tärkeyden uuteen valoon. Närpiön Vesi on alan edelläkävijä, joka on tarttunut näihin tosiasioihin. Yhtiö...

Sinfra and Comsel System sign framework agreement regarding metering services for energy utilities

July 8, 2019 - Comsel System

Signing of the framework agreement. Kristian Heimonen from Comsel System first from right on the bottom row. Comsel System Ltd and Sinfra, a national central purchasing body working with sustainable procurement in Sweden, have signed a framework agreement on metering management systems. With the agreement, Sinfra’s members are offered a flexible platform for metering data management and data collection from...

Comsel System och Sinfra ingår ramavtal för överordnat mätvärdeshanteringssystem

July 8, 2019 - Comsel System

Avtalsteckning av ramavtalet. Comsel Systems Kristian Heimonen på nedersta raden längst till höger. Comsel System Ab och Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening, har tecknat avtal om överordnat mätvärdeshanteringssystem. Med det nya avtalet erbjuds Sinfras medlemmar en flexibel plattform för hantering av mätvärden och ett insamlingssystem för mätvärden från el-, fjärrvärme-, vatten- och gasmätare. “Vi ser fram emot att...

Comsel System ja Sinfra solmivat puitesopimuksen mittausjärjestelmistä

July 8, 2019 - Comsel System

Puitesopimuksen allekirjoitustilaisuus. Comsel Systemin Kristian Heimonen alimmalla rivillä ensimmäinen oikealta. Comsel System Oy ja Sinfra, kansallinen yhteishankintayksikkö Ruotsissa sähkö-, vesi-, kaukolämpö- ja kaasualalla, on tehnyt puitesopimuksen mittausjärjestelmistä. Uudella puitesopimuksella Sinfran jäsenille tarjotaan joustavaa alustaa mittausarvojen hallintaan sekä sähkö-, kaukolämpö-, vesi-, ja kaukolämpömittarien luentajärjestelmää. “Odotamme innolla yhteistyötä Comsel Systemin kanssa yhtenä mittausjärjestelmien toimittajistamme tämän sopimuskauden aikana”, sanoo Lars-Eric Larsson, Strateginen ostaja,...

Comsel System delivers energy metering equipment to E.ON project LES Simris - the first local energy system in Sweden

September 3, 2018 - Comsel System

View from the Simris village where the project is ongoing. An exciting project where E.ON has created Sweden’s first local energy system - Comsel System is a proud supplier of smart metering modules and service hub for energy metering in the LES Simris project. To create a more sustainable future, we need to utilize local, renewable energy sources and use...

Comsel System levererar energimätningsutrustning till E.ON:s projekt LES Simris- Sveriges första lokala energisystem

September 3, 2018 - Comsel System

Vy från byn Simris där projektet implementeras. Spännande pilotprojekt där en E.ON skapat Sveriges första lokala energisystem - Comsel System är stolt leverantör av smarta mätningsmoduler och servicehubtjänst för energimätning i projektet LES Simris. För att kunna skapa en mer hållbar framtid behöver vi utnyttja lokala förnybara energikällor och använda energin på ett smartare sätt. Samtidigt ökar intresset för att...

Comsel System Oy toimittaa energianmittausjärjestelmän E.ON:in LES Simris-projektiin - Ruotsin ensimmäinen omavarainen paikallinen energiajärjestelmä

September 3, 2018 - Comsel System

Näkymä E.ON:in osittain omavaraisesta kylästä Simris. Uraa uurtava pilottiprojekti jossa osa kylästä tehdään sähköntuotantoa ajatellen itsevaraiseksi käyttämällä aurinkopaneeleja sekä tuulivoimaa tiettyinä ajankohtina. Comsel System toimittaa ylpeänä projektiin älykkäitä IoT-älymittausmoduuleja sekä Corona® IoT-palveluhubin energiamittareille E.ON:in projektiin LES Simris. Luodakseemme kestävän tulevaisuuden, meidän tulisi käyttää hyväksi paikallisia uusiutuvia energianlähteitä, sekä käyttää energiaa järkevämmin. Samanaikaisesti myös kiinnostus oman sähkön tuottamisesta lisääntyy, varsinkin kattoihin...

Tre Sverige och Comsel System i samarbete kring leverans av NB-IoT-lösning för smart energimätning

August 31, 2018 - Comsel System

Från vänster: Göran Brandt, Head of IoT/M2M, 3, Annika Söderberg, COO New Business, 3 och Kristian Heimonen, VD, Comsel System. Tre Sverige AB och Comsel System Ltd bland de första att använda LTE NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT) i samband med mätvärdesinsamling av energidata. Tre Sverige AB och Comsel System Ltd samarbetar i ett projekt med LTE NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT)...

Comsel System Oy ja Tre Sverige AB yhteistyössä älykkään energiamittauksen NB-IoT-ratkaisun toimituksessa

August 31, 2018 - Comsel System

Vasemmalta: Göran Brandt, Head of IoT/M2M, 3, Annika Söderberg, COO New Business, 3 sekä Kristian Heimonen, toimitusjohtaja, Comsel System Oy. Comsel System ja ruotsalainen Tre Sverige ensimmäisten joukossa käyttämässä LTE NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT)-teknologiaa älykkääseen energiamittaukseen. Ruotsalainen mobiiliverkko-operaattori Tre Sverige AB ja vaasalainen Comsel System Oy aloittavat yhteistyön energiatietojen mittaushankkeen parissa käyttäen LTE NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT)-teknologiaa. Hanke toteutetaan asiakasprojektina...

Tre Sverige AB and Comsel System Ltd in cooperation on delivery of NB-IoT solution for Smart Energy Metering

August 31, 2018 - Comsel System

From left: Göran Brandt, Head of IoT/M2M, 3, Annika Söderberg, COO New Business, 3 and Kristian Heimonen, CEO, Comsel System. Tre Sverige AB and Comsel System Ltd among the first to use LTE NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT) for energy metering. Tre Sverige AB and Comsel System Ltd co-operate in a project with LTE NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT) regarding energy data...

Smart charging

March 7, 2018 - Coastline

Comsel Smart Metering Technology enables smart EV charging easily and efficiently Electric cars are no longer a rare sight on European roads. This is the result of new energy and environmental guidelines moving vehicle development in this direction. However, a greater number of intelligent charging points will be needed in the future if electric vehicles are to be used effortlessly...

Smarta elmätare som sätter kunden i centrum

November 30, 2016 - Dagens Industri

Faksimil ur Dagens Industri - Energi, 30th of November, 2016. Företaget Comsel har under ett par decennier utvecklat allt mer sofistikerade mätinsamlingslösningar. Tidigare har elkunder inte fått ut särskilt mycket av sin elmätare som huvudsakligen levererat mätdata för fakturering åt nätbolaget och i bästa fall kunnat visa hur stor förbrukningen var under gårdagen. Idag är möjligheterna stora att istället låta...

Comsel System, pionjär inom smarta ellösningar

February 3, 2016 - Framtidens Energi

Faksimil ur Framtidens Energi, 3dje februari, 2016. Självklart är att alla nya smarta energimätare och IoT-produkter kommunicerar med IPv6 – men vad behövs utöver det? Comsel System levererar lösningar för morgondagens krav på energieffektivitet, tillgänglighet och uppkoppling med produkterna Corona, Zodiac och Neuron. Läs hela artikeln här: Framtidens Energi, 3rd of February, 2016