← Back

Närpes Fjärrvärme väljer helhetslösning från Comsel System

Fjärrvärme är en miljövänlig, klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. I produktionen används exempelvis träavfall och annat biobränsle. Till de byggnader som värms med fjärrvärme kommer det heta vattnet i välisolerade rör till husets värmeväxlare, som ser till att elementen blir varma och att det finns varmvatten i kranen. Fjärrvärme är tryggt, bekvämt och har hög leveranssäkerhet.

I staden Närpes har behovet av fjärrvärme ökat och då behöver man även bättre tillgång till mätdata för att kunna planera och optimera en klimatsmart produktion och drift av fjärrvärmenätet. Som ett led i detta arbete har Närpes Fjärrvärme Ab valt en helhetslösning från Comsel System Ab för effektivisering och optimering av fjärrvärmeverksamheten.

Lösningen som Närpes Fjärrvärme valt ger många fördelar. Faktureringen underlättas, det blir lättare att optimera nätet, driften och produktionen, och fjärrvärmekunderna kommer att få detaljerad information om sin fjärrvärmeanvändning. Med mer lättåtkomlig data kan Närpes Fjärrvärme utföra planering av drift och investeringar i nätet på ett effektivare sätt än tidigare och därmed spara i kostnader samt minska miljöpåverkan.

Leveransen innehåller Comsels IoT-terminaler, -givare och -sensorer samt Comsels Service Hub Corona som validerar, analyserar och presenterar datat. Comsels lösning för fjärravläsning är mätaroberoende vilket gör att kunden fritt kan välja bland fjärrvärmemätare med standardiserade gränssnitt, och är således inte bunden till en specifik leverantör. En mätaroberoende lösning är framtidssäker och gör användning av olika typer av fjärrvärmemätare möjlig.

“Med Comsels lösning får vi mer detaljerad mätdata och därmed bättre planerings- och investeringsunderlag som bidrar till minskad miljöpåverkan. Samverkan är viktigt för Närpes Stad och tillsammans med Närpes Vatten delar vi på investeringen och får ökad kostnadseffektivitet. Nu kan vi även erbjuda våra kunder helt nya typer av moderna verktyg och förse dem med detaljerad information om energianvändningen via moderna och säkra gränssnitt, både via webben och via en App för smarttelefoner”, säger Edd Grahn, teknisk direktör på Närpes Stad.

“Den dagliga verksamheten på Närpes Fjärrvärme sköts och driftas idag av en heltidsanställd och två deltidsanställda. Den lilla personalstyrkan är möjlig då vi har en modern automatiserad produktionsanläggning. Det som vi saknat är information från våra förbrukningspunkter samt realtids återkoppling från distributionsnätet. Med Comsels lösning får vi nu även in den informationen, och kan ytterligare optimera vår produktion i förhållande till våra kunders behov. Därmed blir verksamheten ännu mer klimatanpassad”, säger Christoffer Sund, driftchef, Närpes Fjärrvärme Ab.

“Det är fantastiskt att få jobba med en innovativ och kreativ stad som Närpes kring deras digitaliseringsambitioner och Smart City-lösningar. Här gör man det som andra i världen ännu endast visionerar om. Det är även unikt att man ser samverkan och synergier mellan Närpes Fjärrvärme och Närpes Vatten, något som gör att man skapar optimala lösningar och sparar stora investeringskostnader. Samtidigt utvecklar man betjäningen till stadens fjärrvärme- och vattenkunder genom utökad information och tjänster. Vi ser med stor förväntan på utvecklingen i Närpes”, säger Kristian Heimonen, VD på Comsel System.

FÖR MER INFORMATION

Edd Grahn, teknisk direktör, Närpes Stad
Tel. +358 500 560 851
edd.grahn@narpes.fi
Christoffer Sund, driftchef, Närpes Fjärrvärme Ab
Tel. +358 50 430 2399
christoffer.sund@narpesfjarrvarme.fi
Kristian Heimonen, VD, Comsel System Ab
Tel. +358 50 383 0001
kristian.heimonen@comsel.fi

MER OM NÄRPES FJÄRRVÄRME

Närpes Fjärrvärme Ab är grundat 2006 och ägs till 93% av Närpes Stad och till 7% av Närko Ab. Närpes Fjärrvärme Ab har byggt och äger två värmecentraler. Huvudcentralen är belägen på industriområdet i Finby och reservcentralen i centrum. Dessa två centraler skall förse kunderna med värme. Bolagets mål är att kunna använda huvudcentralen i så stor utsträckning som möjligt. Detta eftersom det är BIO-bränslen som används i den fasta bränslepannan. Bolaget producerar och distribuerar 30 000 MWh värmeenergi per år.

MER OM COMSEL SYSTEM

Comsel System Ab erbjuder helhetslösningar inom smart mätning och energieffektivisering till el-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjningsbolag. Comsels lösningar bygger på en skalbar, säker och öppen arkitektur som innebär att kunderna kan konkurrensutsätta varje delkomponent i värdekedjan. Detta innebär att kunderna alltid kan försäkra sig om att de har den mest kostnadseffektiva och moderna lösningen över tiden. Comsels lösning gynnar samtliga aktörer i hela värdekedjan, och erbjuder slutkunderna helt nya möjligheter att ta del av rätt information, automatisera åtgärder och därmed bli mer energieffektiva, spara naturresurser och som resultat även spara pengar.

SE ÄVEN

Närpes Fjärrvärme
Comsel System
Om Comsel System